دسته‌ها
اخبار استراتژیک

نئولیبرال های ایرانی و حکایت کودتا علیه علوم سیاسی

«کودتا علیه علوم سیاسی خنثی شد» این تیتر در صفحات آغازین یکی از نشریات مروّج نئولیبرالیسم ایرانی منتشر گردیده است. به راستی چه اتفاقی افتاده است که نئولیبرال های وطنی که علی الدوام از «تضارب آراء» و «ایجاد فضای گفتگو و اندیشه ورزی» و «پرهیز از ادبیات خشونت آمیز» و نظایر اینها سخن می گویند و استفاده از تعابیری چون «جنگ نرم» و «جبهه بندی فرهنگی» و نظایر اینها را به بهانه این که «عرصه اندیشه ورزی عرصه استفاده از تعابیر نظامی و سیاسی نیست» و «نباید فضای مباحث نظری را به شائبه های سیاسی آلوده کرد» و مدعاهایی نظیر این، محکوم می کرده اند، اکنون آنچنان برانگیخته و هیجانی و عصبی اند که در خصوص یک رویداد فرهنگی از تندترین تعابیر نظامی-سیاسی (کودتا علیه علوم سیاسی) استفاده می کنند؟