اطلاعیه‌ی معاونت آموزش در خصوص قوانین دوره‌های جدید کلبه‌ی کرامت | باشگاه استراتژیست‌های جوان
اطلاعیه‌ی معاونت آموزش در خصوص قوانین دوره‌های جدید کلبه‌ی کرامت