استراتژی گزینه سامسون آری یا خیر …

یادداشت زیر مبتنی بر 3 بخش نوشته شده است، ابتدا بخش نخست و بخش دوم را به طور جداگانه بررسی کرده سپس در بخش سوم ارتباط این دو را بررسی نموده و در نهایت نتیجه گیری می‌کنیم. بخش نخست به بررسی چیستی استراتژی گزینه سامسون اشاره خواهد داشت. در بخش دوم کمی از تاریخ طرح… ادامه خواندن استراتژی گزینه سامسون آری یا خیر …