اربیل، آینه تمام نمایی از واقعیت آمریکا

تاریخچه داعش ابو مصعب الزرقاوی موسس سازمان القاعده در تاریخ جون ۲۰۰۴ است که بعدا بنام ‘”دولت اسلامی عراق”        Islamic State of Iraq ) ISI ) معروف شد. وی در سال ۲۰۱۳ نام آن را به داعش (دولت اسلامی عراق و شام ) یا Islamic State of the Iraq and the Levant ) ISIL ) تغییر… ادامه خواندن اربیل، آینه تمام نمایی از واقعیت آمریکا