ادب حضور | باشگاه استراتژیست‌های جوان
ادب حضور
  • اقتصاد بازار صلواتی

    وقایعی که ریشه در سال‌های نزدیک این مرزوبوم دارند. روزهای دشوار زندگی، در جنگی نابرابر میان قوای حق و باط ...

    وقایعی که ریشه در سال‌های نزدیک این مرزوبوم دارند. روزهای دشوار زندگی، در جنگی نابرابر میان قوای حق و باطل؛ و دفاعی که آوازه‌ی تقدس آن از ژرفای آسمان‌ها به گوش جان شنیده می‌شود. آنچه در این نوشتار ازن ...

    ادامه مطلب