نوشته3
می, 2015مارس, 2014
  • هنر اقتدار آفرین

    ابتدا درآمدی بر اقتدار و قدرت را بیان می کنیم و سپس به موضوع هنر اقتدار آفرین می پردازیم . شاید در ر ...

نوامبر, 2013 نمایش موارد بیشتر