تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش...

نوشته24
تیر, 1395اردیبهشت, 1395فروردین, 1395دی, 1394 نمایش موارد بیشتر