تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش...

نوشته25
آبان, 1395تیر, 1395اردیبهشت, 1395فروردین, 1395 نمایش موارد بیشتر