مرداد, 1394
  • NSA؛ مغز جهان

    مالک اینترنت در جهان سازمان NSA است و تأسیسات عظیمی دارد که به نوعی مغز جهان را به وجود آورده است. ا ...

نمایش موارد بیشتر