دسته‌ها
حکمت و فلسفه طبقه‌بندی موضوعی یادداشت‌ها

عصر مدرن؛ جهان دکارت

در تبیین مفهوم پارادایم باید گفت که این کلمه یک چهارچوب تصوری ایجاد می‌کند و نزدیک‌ترین ترجمه برای آن کلمه وادی است. با اتمام قرون وسطی و وارد شدن به عصر مدرن، پارادایم معرفتی در غرب تغییر کرد.

دسته‌ها
سیاسی طبقه‌بندی موضوعی یادداشت‌ها

قدرت نرم

قدرت را می‌توان در ساده‌ترین تعریف آن به توان تحمیل اراده بر دیگری تعبیر کرد. اگر این تعریف را به عنوان یک چهارچوب بپذیریم حال باید ببینیم که چه مدل‌هایی برای اعمال قدرت وجود دارد. یک‌بار ما از طریق قدرت سخت اراده خود را بر دیگری تحمیل می‌کنیم که حوزه قدرت نظامی را در برمی‌گیرد. مثلاً وقتی اسلحه را به سمت کسی می‌گیریم و او را مجبور می‌کنیم که کاری که ما می‌خواهیم انجام دهد. در نوع دوم، اعمال قدرت از طریق قدرت نیمه سخت صورت می‌گیرد که سازوکار آن مبتنی بر تشویق و تنبیه است و حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. برای مثال شخص به خاطر خدماتی که انجام می‌دهد پولش را دریافت می‌کند؛ اما در نوع سوم اعمال قدرت طرف مقابل قانع می‌شود که فلان کار را انجام دهد و با میل خود این کار را انجام می‌دهد که این، از نوع اعمال قدرت نرم است و حوزه آن فرهنگ است.